• INSTAGRAM-HOLASOYKA
  • BEHANCE-HOLASOYKA
  • PINTEREST-HOLASOYKA
  • TUMBLR-HOLASOYKA
  • DRIBBBLE-HOLASOYKA

DENDRITAS

Cover illustration for the book "Dendritas" 

Author: Kallia Papadaki 

Editorial: Atomatica editorial

MOREWORK-holasoyka.png